The Economic Board: krachten bundelen en profileren

In The Economic Board zitten achttien bestuurders uit de drie poten van de triple helix. Dat zijn: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Deze kopstukken brengen ieder hun netwerk mee om Lifeport tot wasdom te brengen.

Binnen dit netwerk ontmoeten studenten, burgemeesters, internationale toponderzoekers, start-ups, docenten en CEO’s elkaar op campussen en technische hotspots. Deze ontmoetingen leveren bijvoorbeeld onverwachte cross-overs op, of nieuwe ketenpartners, een werkplek met state-of-the-art research faciliteiten of een sterke lobby richting Den Haag en Brussel. Kortom, zo bundelen we de krachten in Lifeport rondom onze thema’s: Health, Hightech, Food en Energy.

Ook staat The Economic Board voor de profilering van de regio als Lifeport. We laten de wereld zien hoeveel toponderzoek hier gedaan wordt op hogescholen en universiteiten. En we bieden een etalage van alle bijzondere bedrijven en organisaties die werken aan een gezond en duurzaam leven. Lifeport wordt een begrip en trekt daardoor mensen en bedrijvigheid aan.

Jaarverslag 2022

 

Cover jaarverslag 2022

 

Het jaarverslag 2022 van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen ligt voor u. Een jaar met vele uitdagingen, oorlog op het Europese continent, verstoringen van waardeketens, immense krapte op de arbeidsmarkt, de coronapandemie, de energiecrisis en grote woningtekorten zorgen voor turbulente tijden en zetten onze welvaart en welzijn onder druk.

Zoals u kunt lezen bouwt The Economic Board verder op de belangrijke economische motor in de regio Arnhem Nijmegen, vanuit brede netwerk van overheden, kennisinstellingen en bedrijven en ontwikkelt de regio zich in gestaag tempo door. Regio Arnhem Nijmegen was en is bovenal een fijne plek om te wonen, werken en leven. Dat willen we ook in de toekomst blijven.

Voorkomen dat de huidige ontwikkelingen zand in de raderen gooien, vraagt om continue aandacht, afstemming en inzet. Tegelijkertijd staat de regio bol van ambities om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor Nederland en de wereld staan. Dit doen we door technologieën en markten rond Energy, Health, Hightech, Food, slimme duurzaamheid en circulariteit verder te ontwikkelen. Alleen door samen te werken kunnen we tot oplossingen komen. Onze rol als initiator, aanjager, projectleider of hulpmotor blijft hierbij van groot belang.

We hebben de nadruk gelegd op een bijdrage in de energietransitie door middel van decentrale energie hubs, verbetering gezondheidszorg, met inzet op de krappe arbeidsmarkt, nieuwe consortia voor circulariteit en de regiodeal, dit onder vlag van Lifeport. ‘Samen gezond leven, in een gezonde omgeving, op duurzame wijze; Lifeport!’
We zetten hier samen op in met maatschappelijke partners op het terrein van brede welvaart, digitale programma’s en veiligheid voor mkb’ers én financieringskansen voor startups en groeibedrijven.

We verwachten dat de Nederlandse economie van 2030 er heel anders gaat uitzien dan die van vandaag. Wij staan voor enorme transities. Daarbovenop komen de recente gebeurtenissen die alle grote geopolitieke impact hebben op de Europese Unie en Nederland. Strategische autonomie, onafhankelijkheid van energiebronnen en kortere ketens worden binnen Europa steeds belangrijker. Om het duurzaam verdienvermogen en de strategische autonomie voor Nederland te behouden is het dan ook van groot belang om de positie van Nederland te versterken door middel van een innovatieve, toekomstbestendige economie, die antwoorden geeft op de grote maatschappelijke
uitdagingen.

Ook komend jaar zal The Economic Board zich blijven ontwikkelen tot innovatiemotor, met een grote bijdrage aan de nationale economie.

Ahmed Marcouch, voorzitter
Jan van Dellen, directeur

Download het Jaarverslag 2022 (PDF)

logo The Economic Board Arnhem Nijmegen

Samenwerken: bestuursakkoord en Investeringsagenda

Onlangs sloten de provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio en The Economic Board een bestuursakkoord. De drie partijen spraken af de komende jaren nauw samen te werken aan de opgaven die voorliggen voor het ontwikkelen van de regio.

De samenwerking loopt via een gezamenlijke Investeringsagenda, die wordt besproken in het bestuurlijk Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen.

Bestuursakkoord (PDF)

Investeringsagenda (PDF)

Kerris, Bruls, Marcouch

Waar werken we aan?

Als aanjager en verbinder tilt The Economic Board projecten en activiteiten in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen naar een hoger niveau.
Zo organiseert The Economic Board jaarlijks een groot netwerkevent, ondersteunt ze bij de oprichting van nieuwe initiatieven en helpt ze ondernemers op verschillende manieren.

The Economic Board helpt bijvoorbeeld met het genereren van aandacht voor projecten, via haar website, sociale media en nieuwsbrief. Ook zet de board haar brede netwerk in om voor het project (nieuwe) verbindingen te leggen en het verder te brengen. Verder agendeert zij projecten, mobiliseert partners en helpt bij financiering via subsidies, leningen en business angels.

ANBI

Stichting The Economic Board heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Hiermee beoogt de stichting de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen. Hiervoor hebben wij de ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instelling, toegekend gekregen. Mocht u ons willen helpen bij onze doelstelling door middel van een donatie, dan kunt u deze gift aftrekken van uw winst- of inkomstenbelasting.

Lees verder