steun board connectr; projecten Connectr, cluster energy 2021; Gedeputeerde Staten Connectr; Connectr Energy Innovation Lab

Boardleden spreken steun uit voor Connectr - Energy Innovation

De leden van The Economic Board zetten zich op diverse manieren in voor versterking van de regionale economie. Via hun steun, netwerk, kennis en ervaring maar ook door hun stem te laten horen. In het proces naar een positief besluit over een bijdrage van 4,6 miljoen euro vanuit de provincie Gelderland aan Connectr – Energy innovation, hebben diverse (oud-)leden van The Economic Board daarom ingesproken tijdens de vergaderingen waarin Provinciale Staten het voorstel bespraken. In die betogen gaven zij aan welke meerwaarde zij vanuit hun organisaties zien voor Connectr en waarom het van belang is nu te investeren.

In vroegtijdig stadium brede steun vanuit board voor Connectr

De gemeente Arnhem is een van de initiatiefnemers van Connectr. Boardlid en wethouder van Arnhem Jan van Dellen heeft het initiatief voor het eerst gepresenteerd aan de andere boardleden tijdens de boardvergadering van januari 2020. De board schaarde zich direct achter het initiatief en besloot een ondersteuningsbrief uit te doen.

De board gaf toen mee dat het Arnhemse initiatief nog sterker zou worden als het echt van de hele regio zou zijn. Daarom is het afgelopen jaar ook gewerkt aan het leggen van verbindingen met partijen en initiatieven in de regio. Boardlid Carol van Eert, die insprak namens de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, daarover tegen Provinciale Staten: “Als er vanuit Connectr mooie concepten ontstaan die interessant zijn voor de markt, dan zal de productie zich over een groter gebied verspreiden. Het kan echt toegevoegde waarde bieden voor de grotere regio en dat willen we graag faciliteren. Gelukkig ontstaan er, ook op andere terreinen, steeds meer van dit soort initiatieven, in combinatie met Wageningen en Nijmegen.”

Belangrijk voor onderzoek en onderwijs

Vanaf de eerste bespreking in de board in januari 2020 hebben enkele boardleden zich als ambassadeurs van het initiatief ingespannen om samen met Jan van Dellen en civic entrepreneur Jeroen Herremans de plannen concreter te maken. Een van hen was boardlid Kees Boele vanuit kennisinstelling HAN. Inmiddels is zijn opvolger Rob Verhofstad betrokken bij Connectr. Hij hield een gloedvol betoog voor de Statenleden: “Connectr is vanuit het perspectief van een hogeschool om twee redenen belangrijk. Ten eerste proberen wij met praktijkgericht, impactgericht onderzoek bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Ten tweede willen wij bijdragen aan de human capital die nodig is om deze grote bewegingen in gang te zetten en erop voort te bouwen. Deze twee zaken komen samen in Connectr.”

Het bijzondere daarbij is dat dit bij Connectr volgens de kolomgedachte gebeurt: mbo, hbo en wo zijn allemaal betrokken en werken samen. Verhofstad: “Het is de bedoeling dat het één grote beweging is die ervoor gaat zorgen dat deze regio de positie kan behouden als voorloper bij de energietransitie.”  Het verhaal van boardlid Ben Geerdink van Rijn IJssel bevestigde dat de hele onderwijskolom meerwaarde ziet in het innovatielab: “Het is nodig dat het mbo is aangesloten. Innovatie en kennisontwikkeling zijn belangrijk, maar het moet op enig moment gemaakt worden.”

Verder benadrukte hij het belang van goed en aantrekkelijk techniekonderwijs. “De technische opleidingen hebben het de laatste tijd niet altijd makkelijk. Enerzijds gaan de ontwikkelingen in het vakgebied snel, zoals in de energietransitie. Anderzijds is er kennelijk iets mis met het imago van techniek: we hebben het heel hard nodig in onze economie, maar jonge mensen zijn niet vanzelf geïnteresseerd en gemotiveerd om technische opleidingen te volgen. Connectr is daarom heel belangrijk. Het kan een enorme impuls geven aan onze opleidingen. Het zal motiverend werken voor zowel de studenten als de docenten”, aldus Geerdink.

Belangrijk voor het bedrijfsleven

Vanuit werkgeversorganisatie VNO-NCW waren het boardlid Bernard de Graaf (VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen) en oud-boardlid Marcel Hielkema (VNO-NCW Gelderland) die de Statenleden toespraken. Bernard de Graaf brak een lans voor de triple helix. “De opgave van de energietransitie is groot. Alleen door de kennis van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen, kunnen we deze opgave op een goede manier aanpakken. De kracht van triplehelix-samenwerking is dat je daarmee processen kunt versnellen.” Inzoomend op het bedrijfsleven: “Connectr is belangrijk om een nieuwe omgeving te creëren om nieuwe bedrijven aan te trekken, maar ook om bestaande bedrijven in de regio te behouden. Hetzelfde geldt voor het aantrekken en behouden van talenten.”

Marcel Hielkema sprak eerst over de triple helix en daarna over het bedrijfsleven. “In de middellange termijnvisie van VNO-NCW hebben werkgevers en ondernemers aangegeven te streven naar een brede welvaart, door een sterker verdienvermogen door een grotere innovatiekracht, door een hogere productiviteit, door meer inclusiviteit en een duurzamer leefklimaat. Connectr sluit aan bij die brede welvaartgedachte. Het gaat niet alleen om energietransitie, maar ook om de economie en banen voor nu en de toekomst. Deze banen zijn voor zowel hoogopgeleiden als voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Tot slot ging Hielkema in zijn verhaal in op de urgentie van de investeringen in Connectr. Hij noemde daarvoor een aantal redenen. “Ten eerste laat de energietransitie niet op zich wachten. Ten tweede moeten we investerend de crisis uitkomen. De provincie is daarvoor een belangrijke aanjager. Uit onderzoek blijkt dat van totale investeringen zo’n twintig proces van overheden komt, gevolgd door tachtig procent vanuit met name kennisinstellingen en bedrijfsleven. Ten derde levert Connectr banen op en houdt het talent in de regio. Ten vierde zijn er concrete kansen om bedrijven naar de regio te halen en die kansen moeten we niet laten lopen. Tot slot biedt de investering door de provincie de mogelijkheid om andere gelden aan te vragen, zoals REACT- en BOOST-gelden.”

Blijvende betrokkenheid

Uiteraard reageerde de board enthousiast op het nieuws dat de provincie Gelderland positief had besloten op het voorstel van Connectr. Het laat de kracht van triplehelix-samenwerking zien. De board blijft betrokken bij Connectr, want de ambities zijn groter dan die in deze eerste fase kunnen worden gerealiseerd.

Meer over The Economic Board

Meer over Connectr

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail