Raadsontmoetingen toegevoegde waarde The Economic Board

Boardupdate: hoe staat het met opvolging aanbevelingen uit evaluatie?

In april 2019 is de evaluatie na drie jaar The Economic Board afgerond. Met het zicht op het eerste lustrum van The Economic Board geven we in dit artikel met een paar voorbeelden aan wat begin 2021 de stand van zaken is van de opvolging van de aanbevelingen uit de evaluatie.

Het afgelopen anderhalve jaar zijn diverse acties ondernomen naar aanleiding van de evaluatie. Het implementeren van de aanbevelingen is een geleidelijk proces. We hebben inmiddels belangrijke grote en kleine stappen gezet. In ons lustrumjaar gaan we daarmee verder.

Integratie Investeringsagenda en The Economic Board én ontwikkeling clusters

De aanbeveling om de Investeringsagenda en The Economic Board te integreren, is opgevolgd. In oktober 2019 was deze samensmelting een feit. Hiermee werd het takenpakket van het projectbureau verbreed. In 2020 is dit vertaald in een nieuw Strategisch Plan en Tactisch Plan van The Economic Board.

Er zijn iconische en randvoorwaardelijke clusters in het leven geroepen. In de iconische clusters is Hightech toegevoegd aan de bestaande speersectoren Food, Health en Energy, zoals een van de aanbevelingen was. De focus binnen de speersectoren is aangescherpt door aan te sluiten bij de speerpunten die al door de speersectoren zelf waren bepaald op basis van de sterkten van de regio. Voor Health is dat onder andere digital health. Ook het verder afbakenen van de speersectoren was een aanbeveling uit de evaluatie.

De aanbeveling toe te werken naar één overkoepelende regioagenda, is opgepakt samen met de Regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland. De plannen van The Economic Board – zoals de clusterontwikkeling – zijn in de loop van 2020 geïntegreerd in de regionale agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen, met name in de opgaven Productieve regio en Circulaire regio.

Sterkere aanjaagrol

Deze ontwikkelingen maken het voor The Economic Board makkelijker om kansen te grijpen en haar aanjaagrol beter te benutten. Over die aanjaagrol was ten tijde van de evaluatie discussie, omdat deze niet altijd uitvoerbaar was.

Bij initiatieven als het OnePlanet Research Center, het AI for Life Center en het Connectr Energy Innovation Lab is bewezen dat het aanjagen door The Economic Board projecten verder kan brengen. Boardlid Daniël Wigboldus van de Radboud Universiteit zei daarover tijdens een radenbijeenkomst bijvoorbeeld dat het de universiteiten bij het initiatief van OnePlanet zonder de hulp van The Economic Board nooit was gelukt om de mkb-bedrijven uit de provincie Gelderland zo snel aan zich te binden.

Lifeport als elastiekje om de verhalen van de regio te bundelen

Lifeport lancering tijdens TEB-event

Directeur Sigrid Helbig lanceert #Lifeport tijdens TEB-event oktober 2019

De profilering van de regio kan sterker, stond vermeld in het evaluatierapport. Er was al het volgende narratief vastgesteld: ‘de regio levert met haar innovaties en kennis een bijdrage aan een langer, gezonder en duurzamer leven’. Naar aanleiding van dit narratief is in oktober 2019 het concept Lifeport geïntroduceerd.

De gedachte is dat Lifeport kan werken als elastiekje om de verhalen van de regio te bundelen, zodat er een boeket ontstaat. We gebruiken het, samen met steeds meer partners, in onze communicatie-uitingen. In een aantal initiatieven komt de naam terug, zoals in het AI for Life Center en het internationale platform The Life Net. We bouwen Lifeport in 2021 verder uit.

Grotere zichtbaarheid board en boardleden

De zichtbaarheid van de boardleden is vergroot, zoals was aanbevolen. Zo is een aantal boardleden letterlijk ambassadeur geworden van een van de iconische of randvoorwaardelijke clusters dan wel van specifieke projecten. Verder zijn de boardleden in de tweede helft van 2020 in gesprek gegaan met verschillende gemeenteraden in het kader van het proces versterkte regionale samenwerking.

De board heeft zich in het laatste anderhalve jaar vaker expliciet uitgesproken over onderwerpen. Voorbeelden daarvan zijn de steun voor het OnePlanet Research Center en het Connectr Energy Innovation Lab in de richting van de provincie Gelderland. Daarnaast hebben we de transparantie vergroot over hoe de board werkt en wat er tijdens de boardvergaderingen wordt besproken. Dit hebben we gedaan door er over te communiceren in de nieuwsbrief en op de website.

Intensivering relatie met regiogemeenten

Er is in 2020 intensief contact geweest met de regiogemeenten om de plannen van The Economic Board en de Groene Metropoolregio op elkaar af te stemmen. Verder zijn we met meerdere colleges van Burgemeester en Wethouders in gesprek gegaan over de activiteiten van The Economic Board en op welke manier de gemeenten daarop kunnen aansluiten.

Bovendien is er vaker tussentijds informatie gedeeld met en oproepen gedaan aan de portefeuillehouders Economie. Bijvoorbeeld om bedrijven aan te dragen die zich met Artificial Intelligence bezighouden, die in gesprek kunnen gaan met internationale consultants Sage Partners of die een Parel-award verdienen. Er zijn enkele gemeenten die zich door deze acties proactiever opstellen. Deze beweging blijven we stimuleren.

Tot slot is burgemeester Peter de Baat (gemeente Montferland) naast Carol van Eert, die formeel zitting heeft in board, aangesteld als tweede vertegenwoordiger van de regiogemeenten voor de board. Zo is de aanvraag van de gehonoreerde MKB-Deal mede om die reden onder aanvoering van Peter de Baat tot stand gekomen.

Meer over de Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail