Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (tweede kwartaal 2023)

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (tweede kwartaal 2023)

De wereld van subsidies, financieringen, leningen, ondersteuningsprogramma’s en regelingen is soms moeilijk te doorgronden. Maar voor bedrijven met groeiambities kunnen ze een cruciale duw in de rug betekenen. We zetten, zoals elk kwartaal, wederom vijf nieuwe mogelijkheden op een rij.

 

Energie-innovatie
Het kabinet komt met meerdere subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Het gaat met name om subsidies die bedrijven en kennisinstellingen kunnen aanvragen voor investeringen om de CO2-uitstoot te verminderen.

In totaal is er 270 miljoen euro beschikbaar. Dat is verdeeld over meerdere regelingen. Voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is 74 miljoen euro beschikbaar. Die regeling is bedoeld voor het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. Er is daarnaast 139 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI). Die ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Verder worden onder meer de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE) opengesteld. Vanaf 15 maart kunnen de eerste subsidies worden aangevraagd. Op de website van de RVO en in de Staatscourant is meer informatie te vinden.

 

Demonstratie- en testprojecten
EFRO Oost, een financieringsprogramma van de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel, stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in innovatie-, demonstratie- en testprojecten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om activiteiten in proeftuinen met testmogelijkheden, of om living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd in een operationele omgeving. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

Voor deze tweede openstelling van het programma EFRO Oost is ruim 11 miljoen euro beschikbaar.  Het minimumbedrag van een subsidieaanvraag is 350 duizend euro, het maximumbedrag precies een miljoen euro. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal één MKB’er. Aanvragen is vanaf maart al mogelijk tot en met 28 februari 2024. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hier staat meer informatie.

 

Succesvolle marktentree
Voor startups met een goed, innovatief idee, maar moeite met een goede financieringsaanvraag, is er het Customer Discovery Program van Oost NL. In drie maanden tijd gaan deelnemers onder andere op zoek naar het marktsegment waarin ze de meeste kans maken op een succesvolle marktentree. Het programma laat deelnemers verder onder meer ontdekken wie hun kernklanten zijn en hoe hun oplossing uitdagingen van die klanten oplost. Uiteindelijk schrijven deelnemers een goede onderbouwing voor het ophalen van pre-seed of seed-money.

Het programma begint op 5 april. Er doen minimaal zes en maximaal tien ondernemers mee. Het wordt volledig aangeboden door Oost NL. Meer informatie, plus een e-mail-adres om aan te melden, staat hier. Oost NL wil overigens ook een Engelstalige pilot van hetzelfde programma opzetten, zo meldt het. 

 

Haalbaarheidsprojecten
De MIT-haalbaarheidsregeling gaat op 4 april van start. Het is bedoeld voor MKB-ondernemers die een haalbaarheidsproject willen laten uitvoeren om de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart te brengen.

De subsidie kent een vast bedrag van 20.000 euro. Innovaties moeten te maken hebben met één van de volgende thema’s: energie en duurzaamheid, gezondheid en zorg, landbouw, water en voedsel, veiligheid, sleuteltechnologieën of maatschappelijk verdienvermogen. Omdat er jaarlijks meer aanvragers zijn dan beschikbaar budget is het belangrijk om op de dag van openstelling, 4 april dus, een complete aanvraag in te dienen. Deze gaan mee in de loting. Meer informatie over de aanvraagprocedure in Gelderland staat hier.

 

Tegemoetkoming energiekosten
MKB-ondernemingen met veel energiekosten maken mogelijk aanspraak op de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Vanaf 21 maart kunnen ze die aanvragen. Het gaat om een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De TEK-vergoeding is bedoeld voor MKB’ers met maximaal 249 medewerkers en een omzet van onder de 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro. Wanneer hun energiekosten minimaal 7 procent van de omzet bedragen maken ze mogelijk aanspraak op een vergoeding van maximaal 160 duizend euro. Meer informatie staat hier. Een rekenvoorbeeld is hier te vinden. 

 

Meer over subsidiemogelijkheden

Dit artikel delen

laptopscherm met daarop het weboverzicht energie-innovaties in Lifeport regio Arnhem Nijmegen

Energy innovations in Lifeport

Energy innovations in Lifeport

Ontdek de regio Arnhem Nijmegen als Hotspot Energy

Op initiatief van de gemeente Arnhem hebben netwerkorganisatie Kiemt en versneller van de energietransitie Connectr samen met The Economic Board een overzicht gemaakt van alle innovaties op energiegebied in de regio Arnhem Nijmegen. Het overzicht is vanaf nu online beschikbaar via de site Lifeport – Energy innovations.

Het overzicht gaat helpen invulling te geven aan de economische plannen van 18 gemeenten en samenwerkende partners uit de regio. Ambitie is dat het regionale energiecluster in 2025 stevig gegroeid is en binnen Europa bekend staat als ‘Hotspot Energy’, ideaal voor het versneld ontwikkelen van energie-innovaties. Het web-overzicht laat zien welke innovatieve energie-oplossingen nu al vanuit de regio beschikbaar zijn.

Het overzicht is ook bedoeld om de aanbieders van energie-innovaties te koppelen aan de vraag, vooral in de zakelijke markt. Met dit overzicht kunnen bijvoorbeeld bouwers en woningcorporaties, maar ook vervoerders en overheden snel zien welke energie-innovaties er in de regio zijn en daarmee hun voordeel doen.

Web-overzicht

Het web-overzicht heeft als naam ‘Energy innovations in Lifeport’ en wordt gevoed met een actuele database van energie-innovaties uit de regio Arnhem Nijmegen. Het is vanaf vandaag online en toont meer dan 100 regionale innovaties. De gebruiker krijgt bij de eerste raadpleging automatisch uitleg over de werking van het overzicht en de informatie die er te vinden is. Zoeken en selecteren van innovaties kan met verschillende zoekfilters. Via contactgegevens kan de gebruiker de ondernemers rechtstreeks benaderen en een bezoek inplannen. Het is ook mogelijk om ontbrekende informatie door te geven zodat het overzicht actueel en volledig blijft.

Ontwikkeling tot Europese hotspot

De Lifeport-regio rondom Arnhem en Nijmegen wil zich nadrukkelijker profileren als Europees brandpunt in de energietransitie. Juist deze regio heeft de mogelijkheid om energie-innovaties versneld te ontwikkelen en toepasbaar te maken. Dat komt niet in het minst door de innovatieve ondernemers die hier nu al mee bezig zijn. Het overzicht brengt deze groep beter in kaart en gaat helpen de onderlinge relaties te verstevigen en meer samen te werken. Daarnaast zal het overzicht gebruikt worden om de regio bredere bekendheid te geven als Hotspot Energy. Dit gebeurt door in de communicatie vanuit de regio meer aandacht te geven aan de energie-innovaties die hier ontwikkeld worden.

schermafbeelding van het web-overzicht energie-innovaties in Lifeport regio Arnhem Nijmegen

Aanbod en vraag koppelen

Het overzicht is ook bedoeld als hulpmiddel om aanbieders van energie-innovaties te koppelen aan de vraag van afnemers, vooral in de zakelijke markt. Industrieën en bedrijfsparken, bouwers en woningcorporaties, gemeenten, vervoerders en transporteurs staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Maar kennis en overzicht ontbreekt nog vaak. Met dit overzicht kunnen partijen met een verduurzamingsvraag of -probleem op elk moment dat het hen uitkomt kennisnemen van de energie-innovaties die in de regio Arnhem Nijmegen worden ontwikkeld. En rechtstreeks contact leggen voor vervolgstappen. De initiatiefnemers van het web-overzicht gebruiken het zelf ook om actief potentiële afnemers en aanbieders met elkaar in contact te brengen. Hierbij wordt gestimuleerd dat regionale innovaties ook in de ‘eigen’ regiopraktijk toegepast worden.

Voor vragen over het weboverzicht ‘Energy innovations in Lifeport’ kan contact opgenomen worden met de projectleider Tjardo Derksen van Kiemt, de netwerkorganisatie die werkt aan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie (derksen@kiemt.nl). Meer informatie over Hotspot Energy is te vinden op de site van Gemeente Arnhem. Voor nieuws over andere innovaties in de regio Arnhem Nijmegen kan men terecht op de websites en socials van Lifeport, Connectr en Kiemt.

Meer over interactieve kaarten van Lifeport

Dit artikel delen

15 miljoen euro voor regio Arnhem-Nijmegen

15 miljoen euro voor regio Arnhem-Nijmegen

Rijk investeert in gezonde groene groei in de regio Arnhem-Nijmegen

Het Rijk stelt 15 miljoen beschikbaar voor de aanpak van belangrijke opgaven en verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers (zgn. brede welvaart) in de regio Arnhem-Nijmegen. Het Rijk en de regio zetten met deze Regio Deal in op ‘Gezonde groene groei’ door oplossingen voor de grote en lastige opgaven in de zorg, woningbouw, economie en arbeidsmarkt.

De regio Arnhem-Nijmegen groeit hard en is de vijfde metropoolregio van Nederland. Mede vanwege de gunstige ligging en aantrekkelijke omgeving zal de regio de komende decennia nog verder doorgroeien. De geplande groei zorgt voor veel fysieke en sociale uitdagingen. Om de hele regio op een gezonde en groene manier te laten groeien, zet de Regio Deal ook in op het verbeteren van de welvaart voor inwoners in wijken en dorpen waar dit al jaren afneemt. Hubert Bruls, voorzitter Groene Metropoolregio (samenwerking van de 18 gemeenten) is verheugd over de bijdrage van het Rijk via een eerste Regio Deal voor onze regio na een groot aantal jaren. “We hadden uiteraard op een grotere bijdrage gehoopt. We zijn blij met de erkenning van de start van 15 miljoen. De noodzaak om de opgaven in onze regio aan te pakken is hoog. We gaan in gesprek met het Rijk om te kijken naar andere financieringsmogelijkheden. Een samenwerking met het Rijk is nodig om de opgaven van onze regio in samenhang, sneller en grootschaliger aan te pakken.”

 

Regio Deal Gezonde groene groei

De Regio Deal is gericht op een gezonde groene groei door kennis, talent, innovatiekracht en ecosystemen in de regio te benutten om opgaven sneller, completer en grootschaliger aan te pakken. Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen: “Ik ben blij met deze deal, want wij doen ons best voor het goede leven van al onze inwoners en ondernemers in de regio Arnhem-Nijmegen die de ruimte krijgen om elkaar te helpen, als zij zelf ook goed en gezond kunnen wonen, werken, leren en leven. Hiermee kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”

Samenwerken loont

“Samenwerken loont” aldus Peter Kerris Gedeputeerde provincie Gelderland. “Regio en Rijk werken samen om opgaven aan te pakken, die alleen via samenwerking kunnen worden opgelost. Wij feliciteren de regio Arnhem-Nijmegen met deze Regio Deal. Samen werken aan de belangrijke opgaven in onze provincie.” Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar. Ondernemers, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie leggen zelf ook minimaal 15 miljoen euro in en we kijken of dit wellicht ook hoger kan worden. De komende periode zal de Regio Deal worden uitgewerkt door het Rijk in samenwerking met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en de projectpartners. De verwachting is dat de uitwerking in juli gereed is en dat de Regio Deal Arnhem-Nijmegen dan formeel ondertekend kan worden.

Lees het persbericht

Meer over Regio Deal Arnhem-Nijmegen

Dit artikel delen

V2X;

Chipmaker NXP zint op stroom van eigen ‘zonnepark’ en wil stroom kopen van buren

Chipmaker NXP zint op stroom van eigen ‘zonnepark’ en wil stroom kopen van buren

Nog geen halve seconde kan chipmaker NXP zonder stroom. Want als er ook maar even geen stroom is, valt de fabriek stil. Dat levert een ‘gigantische’ financiële schade op, zegt Jean Schreurs, de  directeur. Chipfabriek NXP wil daarom stroom kopen van de toekomstige buren. 

Auteur: Jacqueline van Ginneken 

 

De Nijmeegse fabriek ligt straks middenin een nieuw te bouwen woonwijk waar meer dan vijfduizend huizen moeten komen. Het plan is om 10.000 zonnepanelen op daken te leggen. De stroom die dat oplevert, wil de fabriek kopen voor eigen gebruik. Dat moet een stabieler en betrouwbaardere energievoorziening opleveren. Op die manier creëert NXP zijn eigen ‘zonnepark’. Die zonnepanelen leveren weliswaar maar een fractie van de energiebehoefte van de chipfabriek, namelijk 7 procent. Maar wel belangrijk voor de chipmaker. “Het elektriciteitsnet is instabiel. Als er een powerdip komt in het stroomnet, al is het maar een mini-seconde, valt de fabriek uit. De kosten daarvan zijn gigantisch. Het gaat om 100.000 tot 200.000 chips die dan onbruikbaar zijn en de schade neemt snel toe. Dat moeten we voorkomen”, schetst Jean Schreurs, topman van NXP Nederland.  

 

De chipmaker maakt  zich al langer zorgen over de leveringszekerheid van stroom, die staat onder druk. NXP is in conflict met Tennet, de landelijk beheerder van het stroomnet, want de Nijmeegse fabriek wil een uitzonderingspositie als de frequentie op het net heel laag is. Intussen ziet NXP kansen voor een eigen ‘zonnepark’. De fabriek staat op industrieterrein Winkelsteeg dat de komende jaren  transformeert naar een nieuwe woonwijk, de eerste flexwoningen verrijzen al voor de zomer. Op de nieuw te bouwen huizen zouden de 10.000 zonnepanelen moeten komen. De zonne-energie zou vervolgens voor een deel opgeslagen moeten worden in enorme batterijen. 

 

De stroom die over is, dus die toekomstige bewoners niet zelf gebruiken, wil NXP dan kopen. Mensen met zonnepanelen leveren nu de ongebruikte opgewekte energie terug aan de energieleverancier en daar krijgen ze geld voor. Deze zogeheten salderingsregeling staat echter ter discussie, Den Haag wil deze regeling afbouwen. Jean Schreurs denkt dat het ‘zonnepark’-project om meerdere redenen ‘heel kansrijk’ is. “Niemand kan hier tegen zijn. De gegarandeerde afname van stroom is een belangrijk  element.” Als alle partijen akkoord zijn, zoals gemeente Nijmegen en woningcorporaties die de (sociale huur)huizen gaan bouwen, dan wil Schreurs snel aan de slag. Overigens moet op gebied van  wet- en regelgeving ook een en ander aangepast worden. 

Jean Schreurs portret

NXP is een energievreter en verbruikt per dag net zoveel als 60 procent van alle huishoudens in Nijmegen. Natuurlijk heeft NXP een noodstroomvoorziening om dips in het elektriciteitsnet op te vangen. Maar NXP wil een voorziening zodat de fabriek bij een stroomuitval nog 12 uur kan draaien. Die tijd is nodig om de productie in de fabriek gecontroleerd af te schakelen. 

 

Het plan is bijzonder. “Deze opzet,  waarbij de opwek van verschillende kleine partijen direct wordt doorverkocht aan één afnemer, komt op dit nog weinig voor zover wij weten,” reageert een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.”Dit is wel waar EU wetgeving meer op aan gaat sturen (decentraal opwekken etc). In de nieuwe (Nederlandse) Energiewet – die nog niet van kracht is – zijn ook een aantal artikelen opgenomen hierover.” 

 

Het plan voor het zonnepark is één van de voorstellen van de zogeheten Regio Deal die is ingediend bij het rijk. Met het geld kan nog dit jaar onderzocht worden of het plan haalbaar is. Initiatiefnemers van de Regio Deal zijn The Economic Board, de Groene Metropoolregio (waartoe 18 gemeenten behoren) en de provincie Gelderland, samen met tal van partijen in de regio Arnhem – Nijmegen. 

 

Dit artikel werd geschreven door Jacqueline van Ginneken en verscheen in De Gelderlander op 10 februari 2023. Het overnemen van het artikel is gebeurd onder uitdrukkelijke toestemming van De Gelderlander. 

Meer over

Dit artikel delen

Boardupdate januari 2023

Boardupdate januari 2023

Op de hoogste verdieping van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit vond 27 januari j.l. de eerste boardvergadering van 2023 plaats. De Radboud Universiteit (RU) viert dit jaar haar 100jarig bestaan. In oktober 2023 is zij al 100 jaar van betekenis voor studenten, onderzoekers en medewerkers, maar ook voor de wereld om ons heen. 100 jaar Radboud Universiteit (ru.nl) De universiteit in Nijmegen draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Voor bijna 25.000 studenten met 88 nationaliteiten, op 7 faculteiten met bijna 100 programma’s, geldt de kernboodschap ‘je bent nodig’. Iedereen is nodig voor de duurzame omslag die we in de wereld moeten bewerkstelligen!  

Tijdens de vergadering van The Economic Board kwamen verschillende onderwerpen aan bod waaronder kunstmatige intelligentie en de samenwerking met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.  

Een speerpunt van onze regio met een enorm potentieel is kunstmatige intelligentie (artificial intelligence /AI). De regio Arnhem-Nijmegen kenmerkt zich door een flink aantal innovatiecentra voor kunstmatige intelligentie (zgn. ICAI-labs) en een toenemend aantal AI-gerelateerde bedrijven en toepassingen. De afgelopen 30 jaar heeft kunstmatige intelligentie zich gestaag ontwikkeld, met een versnelling vanaf 2006. Na een eerste generatie van op kennisregels/algoritmen gebaseerde systemen zijn we nu in de tweede generatie van machine learning, waarbij de computer uit grote hoeveelheden data zelf oplossingen zoekt. De volgende stap – waar volop aan wordt gewerkt – is deep learning met behulp van neurale netwerken. De regio Arnhem-Nijmegen heeft alle ingrediënten in huis om een substantiële bijdrage te leveren aan de AI-positie van Oost-Nederland, Nederland en Europa. De regio huisvest volop goed geschoold personeel en excellente kennis. Die is bijvoorbeeld te vinden bij de Radboud Universiteit, waar men al meer dan 30 jaar met AI bezig is en bij het Donders Institute for Brain and Cognition, dat baanbrekend onderzoek in neurotechnologie verricht  en ook bij bedrijven die AI toepassen. Daarentegen is – zowel binnen als buiten de regio – slechts beperkt bekend hoeveel er in de regio gebeurt op het vlak van AI. Hierdoor worden kansen gemist als het gaat om nieuwe samenwerkingen, het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen, het binnenhalen en vasthouden van talent en het aantrekken van financiering. Kunstmatige intelligentie kan binnen verschillende domeinen een meerwaarde opleveren voor zowel inwoners als ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, een duurzame energievoorziening, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en verbetering van het onderwijs. 

Harriët Tiemens, directeur Groene Metropoolregio ging in op de maatschappelijke uitdaging waar we als regio voor staan. De triple helix samenwerking van The Economic Board onderwijs, ondernemers en overheid, kan hierbij helpen. De opgaven van onze regio bevinden zich vooral op het fysieke domein: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Ze hebben als doel het faciliteren van groei met behoud en waar mogelijk versterking van het groene karakter van deze bijzondere regio. De regio Arnhem -Nijmegen is een bloeiend stedelijk netwerk, met richting Arnhem een toenemende stroom inwoners vanuit de Randstad. We verwachten dat onze regio nog verder zal groeien; in inwoners, in werkgelegenheid en in mobiliteit. We hebben een forse woningbehoefte van circa 35.000 extra woningen tot 2030 met bijbehorende toenemende druk op de bereikbaarheid van de regio. Om dit in goede banen te leiden werken we met 18 gemeenten en andere stakeholders samen om ervoor te zorgen dat de balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de regio behouden blijft? Daarom: groene groei! 

Meer over

Dit artikel delen

Duisburg en Arnhem komen tot nauwere samenwerking

Duisburg en Arnhem komen tot nauwere samenwerking

Op initiatief van Gemeente ArnhemThe Economic Board en de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland (DNBC) bracht op vrijdag 3 februari een delegatie van ondernemers en overheden uit de regio Arnhem-Nijmegen een bezoek aan Duisburg. ‘Arnhem meets Duisburg’ leverde een werkbezoek op met circa 70 deelnemers uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid om samen met Duitse partners kennis en ervaringen te delen op de thema’s energie, innovaties, logistiek en startups. Goede netwerkgesprekken met veel kansen voor de regio’s aan de grens.

 

Focus op waterstof

In mei 2022 werden de eerste contacten met Arnhem gelegd door het bedrijfsleven van Duisburg. Onder de titel ‘Hotspot Energy’ is een delegatiereis naar Arnhem uitgevoerd met focus op waterstof. Tijdens dit bezoek bleek al dat zowel de economische regio Arnhem als Duisburg en het gehele Ruhrgebied een sterke industriële geschiedenis en economische banden hebben. De groene transformatie met waterstof aan beide kanten is een van de centrale uitdagingen. Onder het motto ‘Hotspot Hydrogen Mobility Logistiscs’ willen beiden steden nu nauwer gaan samenwerken op het gebied van industrie, logistiek, energie, Smart City en research & development.  Voor een intensievere en grenzeloze samenwerking, hebben Ahmed Marcouch, burgemeester Arnhem, Sören Link, burgemeester Duisburg, Dr. Rasmus C. Beck, algemeen directeur van Duisburg Business & Innovation en Jan van Dellen, directeur The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen, een intentieverklaring, Letter of Intent (LOI) getekend. Het doel van deze wederzijdse intentieverklaring is om gerichte en grensoverschrijdende (bedrijfs)samenwerking door middel van partnerschap mogelijk te maken.

Nauwer samenwerken

De aansluitende bezoeken aan het logistiek innovatieplatform “Startport” van de haven van Duisburg, het Ontwikkelingscentrum voor scheepstechnologie en transportsystemen (DST) en het Center voor Brandstofceltechnologie, een van Europa’s meest vooraanstaande instituten in de brandstofcel- en waterstoftechnologie (ZBT) moet beide partijen de kans geven om samenwerkingen te initiëren. “Nederland en Duitsland delen een lange traditie van samenwerking. Het is voor beide partijen een mooie overwinning die we nu delen met de gemeente Arnhem op het gebied van industrie, energie, smart city en onderzoek. Stad en onderzoek gaan nu nauwer samenwerken”, zegt burgemeester van de stad Duisburg, Sören Link.

Ahmed Marcouch, burgemeester gemeente Arnhem: “Arnhem en Duisburg hebben alles in huis om een goede verbinding te creëren tussen ondernemers en werknemers uit onze steden. Arnhemmers kennen Duisburg als de stad aan de Rijn, waar ze graag een korte stedentrip maken om de stad Duisburg met haar sfeervolle industriële cultuur en haar interessante musea te bezoeken. Als besturen van Arnhem en Duisburg waarderen we onze medewerkers en bedrijven die zo ijverig zoeken naar duurzame oplossingen voor energieproblematiek van vandaag. Als ‘pionier’ van de energietransitie bewonderen we in Arnhem hoe Duisburg de grootste binnenhaven ter wereld voortdurend vernieuwt en uitbreidt. We kijken uit naar een sterkere relatie en meer samenwerken tussen onze twee steden”. Dr. Rasmus C. Beck, directeur DBI: “Met de ondertekening van de LOI verdiepen we de toch al hechte relatie met onze partners uit Arnhem en Gelderland verder. Samen zetten we de komende jaren stevige accenten op het gebied van groene energie, digitale infrastructuur en innovatieve startersfinanciering.

Directeur The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen, Jan van Dellen vult aan: “De regio Arnhem-Nijmegen biedt aan beide kanten van de grens mooie kansen. Leren van elkaars innovaties, maar ook samenwerken aan ons arbeidstekort. De regio Arnhem Nijmegen is wereldwijd erg sterk op het gebied van Energy, Health en High Tech. De innovaties en toepassingen die in onze regio’s worden ontwikkeld, bieden oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland en ook in Duitsland voor staan: we hebben elkaar nodig als buren!”

Ontwikkelpartnerschap

Tegen de achtergrond van de zich ontwikkelende waterstofeconomie tekenden het Arnhemse bedrijf Nedstack en het in Duisburg gevestigde ZBT een ontwikkelingspartnerschap om de ontwikkeling en industrialisatie van brandstofcel-technologieën in de regio Arnhem-Duisburg verder te ondersteunen. Bedrijven werken hier al lang samen aan. Een groot deel van het ontwikkelpartnerschap omvat engineering- en testdiensten, die door gezamenlijke teams worden geïmplementeerd.

Lees hier het persbericht over de samenwerking tussen Nedstack en ZBT.

Meer over Duitsland

Dit artikel delen

Human Capital Akkoord voor een arbeidsmarkt die werkt

Human Capital Akkoord voor een arbeidsmarkt die werkt

Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio roepen het bedrijfsleven en kennis- en zorginstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen op om zich te verbinden aan het Human Capital Akkoord. Met dit akkoord werken de drie partijen samen met partners aan een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, waardoor we de tekorten in de zorg, techniek en energiesector aan kunnen pakken.

 

Tekort aan juiste kennis en vaardigheden

In de regio Arnhem-Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van zowel een krapte op de arbeidsmarkt als een tekort aan de juiste kennis en vaardigheden voor de banen van nu en in de toekomst. Provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio werken samen om ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden te helpen met dit vraagstuk.

 

Talent Beter Benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: “Er is een groeiend tekort aan vakmensen in de zorg, techniek en energiesector. Daarom werken we hard om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Arnhem-Nijmegen te verkleinen. We moeten het talent beter benutten. En er is heel veel talent in Gelderland!’

 

Ambassadeurs

Een aantal bedrijven en instellingen zijn ambassadeur voor het Human Capital Akkoord. Zo verbinden Rabobank, NXP, ROC Nijmegen, VNO-NCW en HAN zich al aan het akkoord om samen het verschil te maken op de arbeidsmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen.

“Het is tijd om samen in actie te komen en de handen in een te slaan. Laten we elkaar opzoeken en leren van elkaar, om zo te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wordt gebracht om tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen.” Aldus John Brom Wethouder van de Gemeente Nijmegen en Ambassadeur.

Peter Loozen, Senior Beleidsadviseur HR, Radboudumc: “Aan de werktafel zorg en welzijn sluiten we aan bij de vraagstukken over digitaal leren en werken in onze regio; de ambassadeurs versterken dit proces door verbinding in hun netwerk en dragen hiermee bij aan de versnelling van de uitvoering. Voor een ieder is de urgentie helder en ligt er een mooie kans om nu samen stappen vooruit te zetten.”


Ieder talent telt

“Onze regio heeft grote ambities in de topsectoren Energy, Health en High Tech. Daarvoor hebben werkgevers voldoende aanbod van medewerkers nodig. Vakmensen, kenniswerkers, internationale medewerkers; ieder talent telt. Als we nu niets samen ondernemen zijn de tekorten over 10 jaar nog veel groter,’ aldus Jan van Dellen, directeur The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen.

 

Samen het verschil maken

Met het human Capital Akkoord verbinden de partners bestaande initiatieven, netwerken en projecten en projecten in de regio en versterken ze deze waar nodig. Dat kan met kennis, ondersteuning en middelen. Wethouder in Nijmegen John Brom roept ondernemers en kennisinstellingen in de regio op om ook aan te sluiten. “Het is tijd om samen in actie te komen en de handen in een te slaan. Laten we elkaar opzoeken en leren van elkaar, om zo te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wordt gebracht om tot een evenwichtige arbeidsmarkt te komen.”

Werkgevers, ondernemers en kennisinstellingen die een bijdrage willen leveren aan het Human Capital Akkoord, klik hier voor meer informatie of mail naar: bureau@theeconomicboard.com

 

Fotografie: Michel Lammerse Photography

Meer over Human Capital Akoord

Dit artikel delen

TPN-West sluit eerste Green Deal in Oost-Nederland

TPN-West sluit eerste Green Deal in Oost-Nederland

Nijmegenaren op weg naar klimaatbestendig, energieneutraal en circulair bedrijventerrein in 2030.

 

Tijdens een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in De Vasim is de eerste Green Deal van Oost-Nederland gesloten op bedrijventerrein TPN-West in Nijmegen. De ondernemers, vertegenwoordigd door de bedrijvenvereniging, gemeenten Nijmegen en Beuningen, provincie Gelderland, HAN, VNO-NCW, The Economic Board en de Rabobank hebben samen getekend voor de duurzame ambitie waarin klimaatadaptatie, circulariteit en de energietransitie een plek krijgen. 

Namens The Economic Board tekende directeur Jan van Dellen de Green Deal. Hij roemde de ambitie van de betrokken ondernemers en gaf aan dat ook de omwonenden in Nijmegen en Beuningen baat gaan hebben bij de vergroening van de omgeving en de opwekking van duurzame energie, die in de toekomst gedeeld kan worden met de aangesloten woonwijken. Ook boardleden Rob Verhofstad (namens de HAN), Ilko Bosman (als regiovoorzitter van VNO-NCW) en John Brom (wethouder van Gemeente Nijmegen) tekenden de Green Deal.

Over TPN-West 

TPN-West is één van de grootste aaneengesloten bedrijventerreinen van Nederland, verenigd aan beide zijden van het Maas- en Waalkanaal in Nijmegen en Weurt. Het terrein is watergebonden, met een grote binnenhaven. Hier komen industrie, wonen en werken samen. Een plek waar economische ontwikkelingen hand in hand gaan met een duurzame toekomstvisie. TPN-West biedt ruimte aan ongeveer 450 bedrijven en levert werkgelegenheid aan ruim 9000 mensen. Het bedrijventerrein grenst aan de woonwijken in Nijmegen-West en Weurt. Daarom is er maximale aandacht voor een gezonde leef- én werkomgeving. 

Klimaatadaptatie 

 • Minimaal tien procent meer groen op het terrein 
 • Schaduwopbrengst vergroten en waterproblematiek verminderen 
 • Werken met klimaatbestendige proeftuinen (slimme waterberging, duurzame daken, groene gevels) 
 • Koelere parkeerruimtes, ruimte voor ontmoeting in de buitenlucht, vergroten biodiverseiteit 
 • Betrekken omwonenden bij herinrichting van het terrein 

Circulariteit 

 • Afname afvalhoeveelheid alle aangesloten bedrijven uiterlijk 2030 
 • Concrete projecten rondom piepschuim en hout 

Energietransitie 

 • Besparing hoeveelheid gebruikte energie met proactieve voorlichting en inzet van energiescans  
 • Campagnes voor meer zon op het bedrijfsdak.  
 • Smart Energy Hubs (SEH) te realiseren. 
  • SEH zijn slimme decentrale energiesystemen waar lokaal duurzame energie wordt geproduceerd, opgeslagen en toegepast. De uitdaging hierbij is om de vaak fluctuerende bronnen zoals zon, wind en biomassa en het gebruik van energie lokaal in evenwicht te brengen. Een goed functionerende SEH vermindert de druk op de netten, verlaagt de energiekosten, vergroot de betrouwbaarheid van de levering, en draagt sterk bij aan het emissievrij maken van al ons energieverbruik. Hierbij is het de bedoeling dat het overschot aan energie in de toekomst wordt teruggeleverd aan de naastgelegen bedrijven. Hiervoor moet een vorm van energieopslag, zoals batterijopslag of waterstof, worden gerealiseerd.  
 • 10 bedrijven aansluiten op het warmtenet van het tracé A-1.  
 • E-mobility stimuleren 
 • Publieke en private laadpleinen ontwikkelen 

Lees hier meer

Dit artikel delen

Op weg naar een Human Capital Akkoord met aanjager Alex Dorgelo

Op weg naar een Human Capital Akkoord met aanjager Alex Dorgelo

De Human Capital Agenda die begin 2022 werd vastgesteld, vormt de opmaat naar het Human Capital Akkoord waaraan de Groene Metropoolregio, Provincie Gelderland en The Economic Board momenteel gezamenlijk werken. Hierin wordt de visie uit de agenda vertaald naar een uitvoeringsakkoord. Alex Dorgelo is een van de mensen die hiermee bezig zijn. In een artikel van Groene Metropoolregio vertelt hij erover.

 

Alex Dorgelo: “Mijn taak is tweeledig: interessante techprojecten herkennen, verbinden en inventariseren wat nodig is voor opschaling aan de ene kant en kijken waar de gaten zitten aan de andere kant. Een werkgroep(tafel), met daarin onder andere de ROC’s, de HAN, de Metaalunie en VNO-NCW kijkt mee. Uiteindelijk moet een doorlopende lijn ontstaan van basisschoolscholieren tot opleidingstrajecten voor volwassen zij-instromers en herintreders met als doel zoveel mogelijk mensen enthousiast krijgen voor een Hightech-baan in de regio.” Alex Dorgelo is aanjager van het speerpunt Hightech en de bijbehorende werktafel. De andere speerpunten zijn Energy en Health.

 

Het is de bedoeling dat het Human Capital Akkoord er aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 ligt. In het artikel van Groene Metropoolregio lees je waar volgens Alex Dorgelo op dit moment nog gaten vallen en ook welke kansen er in onze regio liggen.

Meer over Human Capital

Dit artikel delen

Unieke financieringstafel biedt alternatief voor innovatieve ondernemers

Unieke financieringstafel biedt alternatief voor innovatieve ondernemers

Banken slaan handen ineen met Oost NL en The Economic Board Arnhem-Nijmegen

 

REGIO ARNHEM-NIJMEGEN: Rabobank, ING en ABN-AMRO hebben samen met Oost NL en The Economic Board Arnhem-Nijmegen een financieringstafel voor het MKB opgericht. Innovatieve ondernemers met een goed businessplan, die eerder een financieringsvraag afgewezen zagen worden, kunnen bij de financieringstafel aankloppen voor een manier om hun bedrijfsplan alsnog te financieren. De financieringstafel verwacht op deze manier vele ondernemers per jaar te kunnen ondersteunen.

 

De financieringstafel zet in op zowel innovatie als financiering en is bedoeld om innovaties die de regio hard nodig heeft, een grotere kans van slagen te bieden. Oost NL verzorgt de intake en brengt de casussen in bij de financieringstafel. Jan van Dellen, directeur The Economic Board Arnhem-Nijmegen, is bestuurlijk voorzitter van de tafel.

 

Regio heeft innovaties hard nodig

Rabobank constateerde in een rapport, dat gebleken is dat ondernemers moeite hebben om innovatieve ideeën gefinancierd te krijgen. De financieringstafel gaat daarom in januari 2023 direct van start met de behandeling van de eerste ingebrachte casussen. Jan van Dellen kan niet wachten tot het zover is: “We staan al maanden te popelen om onze ondernemers te gaan helpen. Je moet je voorstellen dat als jij een goed idee hebt, voor een startup of jouw jonge bedrijf wilt uitbreiden, dat niks zo vervelend is als in de wachtkamer zitten omdat je niet weet waar je terecht kunt met je financieringsvraagstuk. Onze regio heeft innovatieve ondernemers keihard nodig om de vraagstukken van de toekomst op te lossen. Hoe brengen we de energierekening in de wijken omlaag? Welke toepassingen in de zorg helpen om de volksgezondheid in onze regio op peil te houden tegen lagere kosten? Met de financieringstafel gaan we ondernemers helpen om de oplossingen van morgen naar de markt te brengen.”

 

Grootbanken slaan handen ineen

Uniek aan de financieringstafel is dat de grootbanken Rabobank, ING, ABN-AMRO en Oost NL zich samen inzetten om een alternatief te creëren. Casussen worden door Oost NL verzameld en daarna anoniem ingebracht en op inhoud besproken, waarna er gekeken wordt welke bank de best aansluitende financieringspartner is. Aanvragen die niet passen binnen de kaders die de banken hanteren, worden gekoppeld aan alternatieve financiers, zoals investeringsfondsen, business angels of crowdfunding. Jan van Dellen: “Het komt voor dat een ondernemer nog niet in staat is om te voldoen aan de eisen die aan financiering gesteld worden. In zo’n geval kan de financieringstafel ook helpen een coachingstraject op te zetten, subsidiemogelijkheden in kaart helpen brengen of doorverwijzen naar een partner die gespecialiseerd is in begeleiding van opkomende ondernemers. Uitgangspunt is dat we een zetje in de rug willen geven op de best passende manier.”

 

Innovaties om te overleven

De voortdurende veranderingen in kennis, producten en diensten, werkwijzen, gedrag, welvaart, maatschappelijke verhoudingen, kortom, de voortdurende veranderingen in de wereld vereisen een continue aandacht van ondernemers voor die veranderingen, dus aandacht voor innovatie. Dit is noodzakelijk om te overleven, juist in deze zeer moeilijke tijden voor het MKB. Daarom is de vraag om financiering veel méér dan vraag om werkkapitaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Jan van Dellen: “Zonder investeringen in mensen, nieuwe processen, methoden en producten en ICT kan geen bedrijf succesvol blijven.”

 

De financieringstafel bestaat uit vertegenwoordigers van de Rabobank, ING, ABN-AMRO, Oost NL en The Economic Board Arnhem-Nijmegen. Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door The Economic Board. Met deze publiek private samenwerking willen we in de gezamenlijke samenwerking impact maken om innovaties te versnellen en zo te kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer over The Economic Board:

Dit artikel delen

1 2 3 10
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail