Boardupdate: boardvergadering van januari 2021 over opgave Verbonden Regio, clusters en afscheid voorzitter

De boardvergadering van 22 januari 2021 was de eerste digitale vergadering van de board en de laatste onder voorzitterschap van burgemeester Hubert Bruls. Nadat de agenda was afgewerkt – met als belangrijkste onderwerpen de inhoudelijke behandeling van de opgave Verbonden Regio en een discussie over de clusters – was er ruimte om stil te staan bij het afscheid van de voorzitter.

Inzoomen op opgave Verbonden Regio

De afgelopen vergaderingen vormde ‘ontwikkelingen regionale samenwerking’ een vast agendapunt. Het ging daarbij vaak over de samenwerking tussen de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen en The Economic Board. In de volgende boardvergadering zal de taakverdeling tussen beide organen verder worden behandeld. Dan ligt namelijk een concept bestuursakkoord voor, waarin de Groene Metropoolregio, de provincie Gelderland en The Economic Board afspraken maken over rollen en taken bij de regionale agenda.

Tijdens de boardvergadering van januari is er ingezoomd op één onderdeel van de regionale agenda. Bestuurlijk trekker Harriët Tiemens (wethouder gemeente Nijmegen) van de opgave Verbonden Regio was uitgenodigd om de plannen voor deze regionale opgave te presenteren. Onderwerpen als gedragsaanpak duurzame mobiliteit (voorbeeld: spitsmijden), gebiedsgerichte corridoraanpak (voorbeeld: A12 spoorcorridor) en duurzame logistiek (voorbeeld: Logistics Valley) kwamen aan bod in de presentatie.

Met het voorbeeld van Beter Bereikbaar Heyendaal werd de verbinding met de triple helix gelegd. Bij dit project hebben de belangrijkste stakeholders acties uitgevoerd om de Nijmeegse campus bereikbaar te houden, zoals het spreiden van de aanvangstijden van colleges. De slotoproep van Tiemens was om elkaar als triplehelix-partners te versterken bij mobiliteitsvraagstukken.

In de daaropvolgende discussie ging het vooral over de vragen in hoeverre mobiliteitspatronen door COVID-19 blijvend zullen veranderen én of de plannen daarom aanpassingen behoeven. De gesprekken tussen gemeente en Radboudumc over het stimuleren van e-consulten om de patiëntenstroom richting ziekenhuis in de ochtendspits te verminderen, kwamen bijvoorbeeld door de coronacrisis in een stroomversnelling. De inzet is vooral om de piekbelasting van de infrastructuur te verminderen, omdat dit voor grote maatschappelijke kosten zorgt. Dan moeten de triplehelix-partners daar actief beleid op maken omdat we anders snel in oude patronen vervallen, merkte een boardlid daarbij op.

Het bespreken van de regionale opgave voorzag in een behoefte van de board. Er is dan ook afgesproken om voor de volgende boardvergadering de opgave Productieve Regio te agenderen.

Clusters en de rol van de board

De vier civic entrepreneurs gaven in het volgende agendapunt tijdens de boardvergadering van januari 2021 aan wat de flagship-projecten van 2021 zijn voor de clusters: Briskr, Connectr Energy Innovation Lab, Living Lab Delta Oost én The Life Net. Vervolgens bespraken zij kort de kansen die zich voordoen in de vorm van subsidies en fondsen die reeds bestaan of eraan komen. Tot slot stonden zij stil bij de rollen waarvan de civic entrepreneurs graag zien dat de boardleden die vervullen in de clusters.

De board constateerde dat de triple helix onvoldoende in staat is om kansen die ontstaan, optimaal te benutten. Hoewel de triple helix steeds beter is georganiseerd, zijn er nog slagen te maken. Enkele boardleden staken de hand in eigen boezem; zij stelden dat de boardleden zelf ook actiever moeten worden. Als ambassadeur van een cluster of project gaat dat makkelijker, zo wist een boardlid uit eigen ervaring. Op die manier wordt namelijk tussentijds, informeel overleg op de inhoud gestimuleerd.

“Hubert Bruls heeft het voorzitterschap vanaf het begin met verve vervuld. Onder zijn voorzitterschap is de board geworden tot wat het nu is.”
Vice-voorzitter Ben Geerdink

Lovende woorden voor de vertrekkend voorzitter

In het laatste deel van de boardvergadering van januari 2021 was het tijd om een nieuwe voorzitter te benoemen. Hubert Bruls heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van The Economic Board en is precies vijf jaar lang de voorzitter geweest. Hij is recent benoemd tot voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen en neemt mede daarom afscheid van de board. De boardleden toonden zich verheugd dat Ahmed Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem, de voorzittersrol van hem wil overnemen.

Vice-voorzitter Ben Geerdink greep zijn kans om Hubert Bruls namens de voltallige board met lovende woorden te bedanken voor zijn inzet voor The Economic Board. Geerdink: “Hubert Bruls heeft het voorzitterschap vanaf het begin met verve vervuld. Onder zijn voorzitterschap is de board geworden tot wat het nu is. Het positieve evaluatierapport van TwynstraGudde uit 2019 is eigenlijk ook een positieve evaluatie geweest van zijn voorzitterschap.” Over diens nieuwe rol vervolgde hij: “Wij kunnen ons geen betere ambassadeur van The Economic Board bij de Groene Metropoolregio wensen dan hij. We gaan ervan uit dat Hubert Bruls en Ahmed Marcouch veel met elkaar zullen praten over de economische ontwikkeling van deze regio, vanuit hun verschillende rollen.”

“Het is een vertrek uit The Economic Board, niet uit de regio. Uiteraard zal ik een meer dan warme ambassadeur blijven van het werk van The Economic Board en triplehelix-samenwerking in zijn algemeenheid.”
Voorzitter Hubert Bruls

Dankwoord

Hubert Bruls reageerde in zijn dankwoord meteen op die wens: “Het is een vertrek uit The Economic Board, niet uit de regio. Uiteraard zal ik een meer dan warme ambassadeur blijven van het werk van The Economic Board en triplehelix-samenwerking in zijn algemeenheid.”

Boardvergadering januari 2021

Voorzitter Hubert Bruls luistert naar lovende woorden van Ben Geerdink

Hij gaf vervolgens aan waarom hij gelooft in triplehelix-samenwerking: “Wat succesvolle regio’s zo succesvol maakt, zijn niet alleen de factoren die zij van nature al hebben, maar is ook de triplehelix-samenwerking. Waar je je als regio in onderscheidt, is hoe de regio zich profileert, hoe men de samenwerking opzoekt en welke keuzes worden gemaakt. Het maakt indruk in ‘Den Haag’ als mensen van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden, ieder in eigen woorden en vanuit eigen perspectief, dezelfde boodschap vertellen.”

Bij de oprichting van The Economic Board is focus aangebracht. “Onze speerpunten zijn vanaf het begin Food, Health en Energy, later uitgebreid met Hightech. Dit wil niet zeggen dat de rest onbelangrijk is of dat we daar niks op doen. Door aan te geven waar wij als regio van zijn en waar we goed in zijn, geven we naar de buitenwereld een duidelijk signaal af: als er zich een kans voordoet op deze terreinen, dan is dit ‘the place to be’.”

Tot slot maakte Bruls het persoonlijk door aan te geven wat vijf jaar onderdeel zijn van The Economic Board hem als bestuurder heeft gebracht. “Het heeft me persoonlijk veel geleerd. Ik gebruik in andere gelegenheden vaker voorbeelden uit de board. Ik heb geleerd hoe vanuit andere geledingen naar zaken wordt gekeken. Hoe het mogelijk is door te reframen, door het breder te trekken of door een ander perspectief te kiezen, je de eigen werkelijkheid een stuk rooskleuriger kan maken. Rooskleurig betekent soms ook dat er iets wordt gezegd dat je niet leuk vindt of dat je niet bevalt, maar dat je wel helpt om verder te komen.”  

Dit laatste sloot aan bij de woorden van filosoof Immanuel Kant die hij aanhaalde: optimisme is een morele plicht.

Meer over de Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail